Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 56 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο Κρήτης


  Contact : +30 2810 396700, Γραφείο Κίνησης: +30 2810 396734, Ραντεβού: +30 2810 396716-717

Εμβρυομητρική Ιατρική

  • Προγεννητικός έλεγχος
  • Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας & εξέταση pappA (εκτίμηση υπερηχογραφικών & βιοχημικών δεικτών χρωμοσωματικών ανωμαλιών στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης)
  • Υπερηχογράφημα επιπέδου II (υπερηχογραφικός έλεγχος ανατομίας και μορφολογίας του εμβρύου στο 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης με κύριο σκοπό την ανίχνευση συγγενών ανωμαλιών)
  • Υπερηχογράφημα εμβρυϊκής ανάπτυξης Doppler (υπερηχογραφικός έλεγχος εμβρυϊκής ανάπτυξης, βιοφυσικό προφίλ και εμβρυοπλακουντιακό Doppler στο 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης).
  • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος ελευθέρου εμβρυϊκού DNA (non invasive testing NIPT / cell-free fetal DNA, cffDNA)
  • Επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι (λήψη / βιοψίας τροφοβλάστης – αμνιοπαρακέντηση – ομφαλιδοπαρακέντηση).
  • Γενετικές εξετάσεις χρωμοσωματικών ανωμαλιών & γονιδιακών νοσημάτων εμβρύου & γονέων
  • Γενετική Συμβουλευτική
  • Καρδιοτοκογράφημα